Į asociacijos veiklą kviečiame įsijungti visus, kurie gimė, augo, mokėsi, gyveno, dirbo ar kitaip buvo arba yra susiję su Žagarės miestu.
Laukiame visų, mylinčių Žagarę, gerbiančių jos garbingą istoriją, tikinčių geresne miesto ateitimi, norinčių prie to prisidėti ir tų, kurie didžiuojasi savo ryšiais su šiuo nuostabiu Lietuvos kampeliu.

 

 

Jei norite tapti nariu

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų. Asmenys, neturintys 18 metų, gali tapti asociacijos nariais, bet jiems nesuteikiama balsavimo teisė.

Norintieji tapti asociacijos nariais, turėtų užpildyti prašymą ir jį pateikti asociacijos prezidentui arba atsiųsti elektroniniu paštu asociacijaizagarieciai@gmail.com . Asociacijos valdyba priima asmenį į asociacijos narius tik tuomet, kai yra sumokėtas arba į asociacijos sąskaitą pervestas visuotinio narių susirinkimo nustatytas 30 litų stojamasis įnašas. Stojamasis įnašas Jūsų nuožiūra gali būti ir didesnis. Metinis asociacijos nario mokestis yra simbolinis, nes meilės gimtajam kraštui pinigais neišmatuosi.

Prieš apsispręsdami tapti asociacijos nariais turėtumėte susipažinti
su asociacijos narių teisėmis ir pareigomis.

Asociacijos narių teisės:

 • dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 • naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 • dalyvauti asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose bei renginiuose;
 • susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą
  informaciją apie jos veiklą;
 • pateikus raštišką prašymą valdybai, bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu
  atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos
  nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 • teikti pasiūlymus dėl asociacijos veiklos;
 • kitos teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytos teisės.

 

Asociacijos narių pareigos:

 • laikytis asociacijos įstatų ir asociacijos organų sprendimų;
 • propaguoti asociacijos tikslus, veiklą;
 • mokėti visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį bei kitas
  įmokas, jeigu jie nustatyti.